DOI: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2019-2-13

TRAINER AND TRAINEES MODELING BASED ON COMPLEX INFORMATION APPROACH TO IMPROVEMENT OF TRAINING INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

V. Ye. Khodakov, A. Ye. Sokolov, G. V. Veselovskaya

Abstract


Context. The problem in substantiation for methods on constructing models of trainer and trainees, taking into account the
peculiarities of their information activity, is considered. The object for the study were the models of trainer and trainees as
participants in information interaction.
Objective. The goal for the work is the solving of the tasks in conceptualization and formalization, aimed at modeling the
trainer’s subsystem in the framework of information technology for instruction, as well as modeling information flows and
information procedures in the model of the trainee’s subsystem.
Method. The key components of learning systems and processes are the trainer and trainees. The essential features of
information interaction between the instructor and trainees are highlighted. The basis is the concept of the information flow, the
specific properties of information flows that are characteristic of learning processes and important for their successful progress are
identified. Methods for modeling the key components of the training system as an information system are proposed, such as: the
trainer`s subsystem, considered from the point of view of the application for learning information technologies; a subsystem of the
trainee, represented from the perspective of the use for information flows and information procedures.
Results. The proposed models were implemented programmatically and studied practically in the learning processes as a result
of working out the modeling tasks for the trainer and trainees as participants in information interaction.
Conclusions. The conducted experiment confirmed the effectiveness and validity of the concepts and formalisms, the
appropriateness for their implementation in information systems, processes and technologies of teaching with the purpose of
increasing the processes efficiency on obtaining and practical implementation of information activity models for the trainer and
trainees. Further development of research implies the consideration for a wider range of the information activity aspects on the
educator and trainees, as well as the corresponding experimental approbations.

Keywords


modeling, trainer, trainee, information, information systems, information processes, information technologies.

Full Text:

PDF

References


Willcox K. E., Sarma S., Lippel P. H. Online education : a catalyst for higher education reforms. Massachusetts Institute of Technology online education policy initiative (Final Report). Cambridge: MIT, 2016, 56 p.

Zorn A., Haywood, J. Glachant J., Eds Higher education in the digital age. Moving academia online. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, Edward Edgar Elgar Publishing, 2018, 170 p.

Xing W., Fei G. Exploring the relationship between online discourse and commitment in Twitter professional learning communities, Computers & Education, 2018, No. 126, pp. 388–398.

Joshi A., Meza J., Costa S., Puricelli Perin D. M., Trout K., Rayamajih A. The role of information and communication technology in community outreach, academic and research collaboration, and education and support services (ITCARES), Perspective in helth information management (online research journal), 2013, Volume 10 (Fall), 15 p.

Saidani N. Towards a better comprehension of adaptation to information and communication technologies : a multi-level approach, Dissertation of PhD. Georgia State University, USA, 2016. – 220 p.

Buinytska O. P. Informatsiini tekhnolohii ta tekhnichni zasoby navchannia. Kiev, Tsentr navchalnoi literatury, 2017, 240 p.

Kureychik V. V., Bova V. V., Nuzhnov E. V., Rodzin S. I. Integrirovannaya instrumentalnaya sreda podderzhki innovatsionnykh obrazovatelnykh protsessov, Otkrytoye obrazovaniye, 2010, No. 4, pp. 101–111.

Rastrigin L. A., Erenshteyn M. Kh. Adaptivnoye obucheniye s modelyu obuchayemogo. Riga, Zinatne, 1988, 160 p.

Mazurok T. L. Sinergeticheskaya model individualizirovannogo upravleniya obucheniyem, Matematicheskiye mashiny i sistemy, 2010, No. 3, pp. 124–

Kureychik V. V., Bova V. V. Modelirovaniye protsessa predstavleniya znaniy v intellektualnykh obuchayushchikh sistemakh na osnove kompetentnostnogo podkhoda, Otkrytoye obrazovaniye, 2014, No. 3, pp. 42–48.

Trembach V. M. Sistemy upravleniya bazami evolyutsioniruyushchikh znaniy dlya resheniya zadach nepreryvnogo obrazovaniya. Moscow, MESI, 2013, 255 p.

Lisitsyna L. S. Metodologiya proyektirovaniya modulnykh kompetentnostno-oriyentirovannykh obrazovatelnykh programm: metodicheskoye posobiye. SPb, SPbGU ITMO, 2009, 50 p.

Solomon J. Numerical algorithms: methods for computer vision, machine learning, and graphics : textbook. USA, CRC Press (AK Peters, Ltd.), 2015, 400 p.

Yang X. Optimization techniques and applications with examples. USA, UK, WILEY, 2018, 384 p.

Stecca G. Eds.: Operations research applications. Italy, AIRO (Associazone Italiana di Ricerca Operativa), 2017, 123 p.

Chernorutskiy I. G. Metody optimizatsii v teoriiupravleniya: uchebnoye posobiye. SPB, Piter. 2004, 256 p.

Information technology strategy 2018-21: annual report of progress planned GB.331-PFA-5-2018, Eds. : Information and technology management department, Inernetional labour office. Geneva, Switzerland, INFOTEC, ILO, 2017, 26 p.

Measuring the information society report 2018, Eds.: International Telecommunication Union, Sanou B. Geneva, Switzerland, ITU Publications, 2018, Volume 1, 204 p.

Rocha A., Adeli H., Reis L. P., Costanzo S. Eds. Trends and advances in information systems and technologies, 2018

World conference on information systems and technologies WorldCIST’18, Naples, Italy, 27–29 March, 2018 : proceedings. Naples, Italy, Springers International Publishing, 2018, Volume 3 (347), 406 p.

Hammoudi S., Smialek M., Camp O., Filipe J., Eds. Enterprise information systems, 20-th International conference ICEIS 2018, Funchal, Madeira, Portugal, 21–24 March, 2018, proceedings. Madeira, Portugal, SciTePress, Science Technology Publications, Lda, 2018, Volume 1, 440 p.

Nagamalai D., Meghanathan N. Eds. Computer Science and Information Technology, Forth International conference CoSIT-2017, Geneva, Switzerland, 25–26 March, 2017, proceedings. Geneva, Switzerland, AIRCC Publishing Corporation, 2017, 208 p.

Antonenko V. M., Mamchenko S. D., Rohushyna Yu. V. Suchasni informatsiini systemy i tekhnolohii: upravlinnia znanniamy, navchalnyi posibnyk. Irpin, Natsionalnyi universytet DPS Ukrainy, 2016, 212 p.

Tabunshchyk H. V., Kudermetov R. K. , Prytula A. V. Proektuvannia, modeliuvannia ta analiz informatsiinykh system, navchalnyi posibnyk. Zaporizhzhia, ZNTU, 2011, 292 p.

Esipov B. A. Metody optimizatsii i issledovaniya operatsiy. Konspekt lektsiy, uchebnoye posobiye. Samara, Izd-vo Samar. aerokosm. un-ta. 2007, 180 p.

Informatsiini potoky ta yikh klasyfikatsiia. Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu : http: // pidruchniki.com / 68003 / logistika /informatsiyni_potoki_klasifikatsiya].

Devyanin P. N. Modeli bezopasnosti informatsionnykh potokov. Modeli bezopasnosti informatsionnykh sistem: uchebnoye posobiye dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy. Moscow, “Akademiya”, 2005, 468 p., P. 55–66.

Khodakov V. Ye., Sokolov A. Ye., Veselovskaya G. V. Models of training procedures, Radio Electronics, Computer Science, Control, 2018, No. 4 (47), pp. 51–60. DOI:10.15588/1607-3274-2018-4-5.


GOST Style Citations


1. Willcox K. E. Online education : a catalyst for higher education reforms / K. E. Willcox, S. Sarma, P. H. Lippel // Massachusetts Institute of Technology online education policy initiative (Final Report). – Cambridge : MIT, 2016. – 56 p.
2. Higher education in the digital age. Moving academia online / Eds.: A. Zorn, J. Haywood, J. Glachant. – Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA : Edward Edgar ElgarPublishing, 2018. – 170 p.
3. Xing W. Exploring the relationship between online discourse and commitment in Twitter professional learning communities / W. Xing, G. Fei // Computers & Education. – 2018. – № 126. – P. 388–398.
4. Joshi A. The role of information and communication technology in community outreach, academic and research collaboration, and education and support services (ITCARES) / [A. Joshi, J. Meza, S. Costa et al. ] // Perspective in helth information management (online research journal). – 2013. – Volume 10 (Fall). – 15 p.
5. Saidani N. Towards a better comprehension of adaptation to information and communication technologies : a multi-level approach / Dissertation of PhD. – Georgia State University, USA, 2016. – 220 p.
6. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання / О. П. Буйницька. – К. : Центр навчальної літератури, 2017. – 240 с.
7. Интегрированная инструментальная среда поддержки инновационных образовательных процессов
[В. В. Курейчик, В. В. Бова, Е. В. Нужнов, С. И. Родзин] // Открытое образование. – 2010. – № 4. – С. 101–111.
8. Растригин Л. А. Адаптивное обучение с моделью обучаемого / Л. А. Растригин, М. Х. Эренштейн. – Рига : Зинатне, 1988. – 160 с.
9. Мазурок Т. Л. Синергетическая модель индивидуализированного управления обучением // Математические машины и системы / Т. Л. Мазурок. –
2010. – № 3. – С. 124–134.
10. Курейчик В. В. Моделирование процесса представления знаний в интеллектуальных обучающих системах на основе компетентностного подхода / В. В. Курейчик, В. В. Бова // Открытое образование. – 2014. – № 3. – С. 42–48.
11. Трембач В. М. Системы управления базами эволюционирующих знаний для решения задач непрерывного образования / В. М. Трембач. – М. :
МЭСИ, 2013. – 255 с.
12. Лисицына Л. С. Методология проектирования модульных компетентностно-ориентированных образовательных программ : методическое пособие /Л. С. Лисицына. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. – 50 с.
13. Solomon J. Numerical algorithms: methods for computer vision, machine learning, and graphics : textbook / J. Solomon. – USA : CRC Press (AK Peters, Ltd.), 2015. – 400 p.
14. Yang X. Optimization techniques and applications with examples / X. Yang. – USA, UK : WILEY, 2018. – 384 p.
15. Operations research applications / Eds.: G. Stecca. – Rome, Italy : AIRO (Associazone Italiana di Ricerca Operativa), 2017. – 123 p.
16. Черноруцкий И. Г. Методы оптимизации в теории управления : учебное пособие / И. Г. Черноруцкий. – СПб : Питер, 2004. – 256 с.
17. Information technology strategy 2018-21: annual report of progress planned GB.331-PFA-5-2018 / Eds. : Information
and technology management department, Inernetional labour office. – Geneva, Switzerland : INFOTEC, ILO, 2017. – 26 p.
18. Measuring the information society report 2018 / Eds.: International Telecommunication Union, Sanou B. –
Geneva, Switzerland : ITU Publications, 2018. – Volume 1. – 204 p.
19. Trends and advances in information systems and technologies : 2018 World conference on information systems and technologies WorldCIST`18, Naples, Italy, 27–29 March, 2018 : proceedings / Eds. : A. Rocha, H. Adeli, L. P. Reis, S. Costanzo. – Naples, Italy : Springers International Publishing, 2018. – Volume 3 (347). – 406 p.
20. Enterprise information systems : 20-th International conference ICEIS 2018, Funchal, Madeira, Portugal, 21–24 March, 2018 : proceedings / Eds. : S. Hammoudi, M. Smialek, O. Camp, J. Filipe. – Madeira, Portugal : SciTePress, Science Technology Publications, Lda, 2018. – Volume 1. – 440 p.
21. Computer Science and Information Technology : Forth International conference CoSIT-2017, Geneva, Switzerland, 25–26 March, 2017 : proceedings / Eds. : D. Nagamalai, N. Meghanathan. – Geneva, Switzerland : AIRCC Publishing Corporation, 2017. – 208 p.
22. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями : навчальний посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В. Рогушина. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2016. – 212 с.
23. Табунщик Г. В. Проектування, моделювання та аналіз інформаційних систем : навчальний посібник / Г. В. Табунщик, Р. К. Кудерметов, А. В. Притула. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 292 с.
24. Есипов Б. А. Методы оптимизации и исследования операций. Конспект лекций : учебное пособие / Б. А. Есипов. – Самара : Изд-во. Самар. аэрокосм. ун-та, 2007. – 180 с.
25.Інформаційні потоки та їх класифікація. – [Електронний ресурс. – Режим доступу:http://pidruchniki.com/68003/logistika/informatsiyni_potoki_klasifikatsiya].
26. Девянин П. Н. Модели безопасности информационных потоков / П. Н. Девянин // Модели безопасности информационных систем : учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М. : «Академия», 2005. – 468 с. – С. 55–66.
27. Khodakov V. Ye. Models of training procedures / V. Ye. Khodakov, A. Ye. Sokolov, G. V. Veselovskaya //
Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 4 (47). – P. 51–60. DOI: 10.15588/1607-3274-2018-4-5.


Copyright (c) 2019 V. Ye. Khodakov, A. Ye. Sokolov, G. V. Veselovskaya

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Address of the journal editorial office:
Editorial office of the journal «Radio Electronics, Computer Science, Control»,
National University "Zaporizhzhia Polytechnic", 
Zhukovskogo street, 64, Zaporizhzhia, 69063, Ukraine. 
Telephone: +38-061-769-82-96 – the Editing and Publishing Department.
E-mail: rvv@zntu.edu.ua

The reference to the journal is obligatory in the cases of complete or partial use of its materials.