Author Details

Kazak, V. Yu., National Technical University “Kharkov Polytechnic Institute”, Kharkiv, Ukraine